Today Mandi Bhav 15 Feb 2023: Latest prices of all crops including Guar, Narma, Cotton, Mustard in the mandis of Haryana Rajasthan

Today Mandi Bhav 15 Feb 2023: Latest prices of all crops including Guar, Narma, Cotton, Mustard in the mandis of Haryana Rajasthan
X

SIRSA

Narma 🌤️  8313

Kpas 💨 9600

आदमपुर नरमा 8464

सिरसा नरमा  8313

कपास 9600

अबोहर नरमा 8265

एेलनाबाद नरमा 8246

फतेहबाद नरमा 8250

कपास 9450

विजयनगर नरमा 8616

पिलाबंगा नरमा 8558

भट्ट मंडी नरमा 8265

अनूपगढ़ नरमा 8800

रावतसर नरमा 8710

Mandi Adampur

Dt. 15/02/2023

Sarwan Pandit

Narma Boli 8451

Mandi Adampur

Dt. 15/02/2023

Sarwan Pandit

Sarso Boli 5651

Leb 42.86

सिरसा मंडी भाव

15-02-2023

1401🍃 = 4907/-

Pb-1🌿 = 4600/-

1718🍀 = 4463/-

नरमा ☁️ = 8300/-

कपास💨= 9600/-

कनक🌾 = 2330/-

Mandi Adampur

Dt. 15/02/2023

Sarwan Pandit

Guwar Boli 5690

Sirsa guwar. 5550

Mandi Adampur

Dt. 15/02/2023

Sarwan Pandit

Narma Boli 8464

Pb1. 4600

Narma 8300

सिरसा मंडी ग्रुप

Dt.15-02-2023

नरमा  = 8000-8313₹

कपास  = 9000-9600₹

1401 = 4500-4907₹

Pb-1 = 4000-4600₹

1509 = 0000-0000₹

1718  = 4000-4463₹

गेहूं   =  2300-2330₹

गवार  = 0000-0000₹

सरसों = 0000-0000₹

Mandi Adampur

Dt. 15/02/2023

Sarwan Pandit

Sarso Boli 5651

Sirsa guwar. 5550

Mandi Adampur

Dt. 15/02/2023

Sarwan Pandit

Guwar Boli 5690

Sarson. 5530

Tags:
Next Story
Share it